Đậu tương tháng 9

Xem thêm:

Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh 22/7/2021

Đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức 1397cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ trên trung bình cho thấy lực bán xuống đang mạnh dần lên. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm đóng cửa ngay tại  số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Đậu tương hiện đang ở vùng hỗ trợ khá mạnh là vùng 1400, mọi người quan sát thêm, đợi xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Khô đậu tương tháng 9

Khô đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức 369 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt lên từ dưới trung bình sẽ hỗ trợ tăng giá cao hơn. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục  là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh khô đậu tương hồi về vùng 364 có thể mua lên. Giá khô đậu tương có thể tăng lên vùng 375 usd.

Dầu đậu tương tháng 9

Dầu đậu tương tháng 9  đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức 64,26 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ vùng quá mua sẽ củng cố hành động giảm giá sâu hơn. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm đóng cửa ngay tại số hỗ trợ thứ 2 là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu gãy vùng 64,02 có thể bán xuống. Dầu đậu tương có thể giảm về mức giá 63,27 cents.

Ngô tháng 9

Ngô tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tạo cây nến doji giảm tại mức giá 571 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình cho thấy lực mua đang yếu dần. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều đóng cửa ngay tại số xoay trục là chỉ báo lưỡng lự trong hôm nay. Ngô hiện đang ở vùng hỗ trợ khá mạnh là vùng 570, mọi người quan sát thêm, đợi xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Lúa mỳ tháng 9

Lúa mỳ tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên vùng 710 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá mua là cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh lúa mỳ hồi về vùng 704 có thể mua lên. Giá lúa mỳ có thể tăng lên vùng 725 usd.

Đường tháng 9

Đường tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên vùng 17,66 cents/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng trung  bình cho thấy lực mua lên đã yếu đi. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đường hồi về vùng 17,55 có thể mua lên. Giá lúa mỳ có thể tăng lên vùng 17,85 usd.

Cà phê Robusta tháng 9

Cà phê Robusta tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 1774 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ vùng quá mua là một cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người đợi cà phê hồi về vùng 1765 rồi mua lên. Cà phê có th ể tăng lên mức giá 1804 usd.

Dầu cọ tháng 10

Dầu cọ tháng 10 đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức 4145 ringgit/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống từ dưới trung bình sẽ củng cố hành động giảm giá sâu hơn nếu gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong, xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao tháng 9

Ca cao tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 2253 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá bán sẽ củng cố hành động giảm giá sâu hơn nếu phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa đảo chiều giảm dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa ngay tại số xoay trục là chỉ báo lưỡng lự trong hôm nay. Mọi người quan sát thêm với ca cao, đợi xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Chi phí dịch vụ chụp hình cưới ngoại cảnh